Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE SII SEM. II  2017/2018
Zakład Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania
Prowadzący: dr inż. arch. Lechosław Czernik<span><span>TEMAT:<span>      </span>KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA WYBRANEGO FRAGMENTU TKANKI MIEJSKIEJ</span> </span>

 

ZADANIE:  Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania fragmentu przestrzeni miejskiej wymagającej planistycznej interwencji w oparciu o analizy historyczne i planistyczne

Transformacja istniejącej struktury tkanki miejskiej w aspekcie kreowania nowych koncepcji rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, kształtowania właściwych walorów użytkowych oraz krajobrazowych.

 

Celem ćwiczenia jest kreowanie koncepcji terenów dotychczas nieobjętych planem miejscowym. Ze względu na poszukiwania właściwych rozwiązań w strukturze terenów zawierających istotny potencjał rozwoju lub terenów zdegradowanych krajobrazowo, zdewaluowanych strukturalnie i nieefektywnie wykorzystywanych  obszarów podjęcie działań planistycznych w tych obszarach jest konieczne.

 


<span>FORMA ĆWICZENIA:<span>  </span>Praca w zespołach projektowych</span>

I etap    wizja lokalna, analizy historyczne i planistyczne;

II etap  – prace projektowe

III etap – prezentacja końcowa, dyskusja

MATERIAŁY WEJŚCIOWE:

1.       Strategia rozwoju miasta Szczecin i Polityka przestrzenna miasta Szczecin

2.       Lokalny program rewitalizacji obszarów miejskich, powojskowych i poprzemysłowych
w Szczecinie

3.       Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina 2008 r

4.    Podkłady sytuacyjno-wysokościowe  terenu opracowania w skali 1 : 1 000 (wersja elektroniczna)

FORMA ZALICZENIA:

1.       Złożenie pracy semestralnej, na którą składają się:

a.            Wizja lokalna – wstępna analiza przestrzeni objętej opracowaniem i analiza historyczna

b.            Analizy planistyczne

c.            Koncepcja zagospodarowania przestrzennego zawierająca:

-      planszę podstawową zagospodarowania terenu w skali 1: 1000 lub 1:2000 (decyduje wielkość obszaru)

-      wizualizację projektu w dowolnej formie graficznej (model fizyczny, model wirtualny, perspektywy)

-      opis koncepcji

d.           Archiwizacja plansz i opisu - CD

2.      Publiczna prezentacja projektu


WIZJA LOKALNA
1.<span>       </span>Podczas wizji lokalnej naszkicować na podkładzie syt.-wys. - format mapki A4 (bez stosowania skali) aktualne zagospodarowanie obszaru opracowania z zaznaczeniem występujących funkcji, obiektów nieużytkowanych, obszarów zdegradowanych itp.
2.<span>       </span>W sposób syntetyczny opisać powyższą sytuację, wymieniając główne problemy z uwzględnieniem sytuacji społecznej, a także odnieść się do prawdopodobnych przyczyn występujących zjawisk.
3.<span>       </span>Zarejestrować stan obecny zagospodarowania wykonując dokumentację fotograficzną.
ANALIZY PLANISTYCZNE - UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
Plansza nr 1 (format  A2)
1.<span>       </span>Analiza położenia obszaru opracowania w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta –
2.<span>       </span>Analiza dostępności komunikacyjnej obszaru opracowania, powiązania transportowe -
3.   Analiza powiązań widokowych
4. Ocena wyznaczonego kierunku rozwoju obszaru opracowania w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (2008 r.) – przeanalizować wyznaczone kierunki rozwoju w aspekcie: atrakcyjności położenia, aktualnych trendów demograficznych, zmian technologicznych, potrzeb społecznych i uwarunkowań środowiskowych, a także uchwalonych: Strategii rozwoju Szczecina i Polityki przestrzennej Szczecina.

ANALIZY PLANISTYCZNE - UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE
Skala map 1:1 000 lub 1:2000 (format  A2)
Plansza nr 2. -  <span>Inwentaryzacja urbanistyczna</span>
<span>§<span>   </span></span>budynki
<span>§<span>   </span></span>zieleń
<span>§<span>   </span></span>inne elementy urządzenia i zagospodarowania terenu
Plansza nr 3 – <span>studium walorów krajobrazowych</span> - walorów przyrodniczych, historyczno-kulturowych i fizjonomicznych obszaru. (format  A2)
<span>a) Rozpoznanie zasobów przyrodniczych</span>
<span>b) Rozpoznanie zasobów historyczno-kulturowych</span><span> </span>
<span>c) Waloryzacja fizjonomii krajobrazu obszaru </span>
d) Analizy historyczne   (w części tekstowej wraz z graficzną interpretacją).
<span>Na podstawie materiałów archiwalnych (Książnica Pomorska, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie - ul. Kuśnierska 14A oraz internet – np. www.sedina.pl) przeanalizować sposób zagospodarowania obszaru opracowania w historycznych przedziałach ze szczególnym uwzględnieniem okresu XIX w (rozwój miast przemysłowych) oraz okresu przed II wojną światową. Analiza winna uwzględniać kontekst wielkości Szczecina i jego strukturę funkcjonalno—przestrzenną  oraz otaczających terenów.</span>
OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA WYBRANEGO OBSZARU W OPARCIU O PRZEPROWADZONE ANALIZY HISTORYCZNE I PLANISTYCZNE
<span>Plansza nr 4  w skali 1:1 000 lub 1:2000 </span>(format  A2)<span></span>
<span>1.<span>       </span></span><span>Koncepcja zagospodarowania terenu</span><span> winna przedstawiać:</span>
<span>·<span>         </span></span><span>Usytuowanie w granicach opracowania obiektów  z wyróżnieniem zabudowy istniejącej (w tym adaptowanej do nowych funkcji) i projektowanej z uwzględnieniem kształtowania form przestrzennych architektury oraz oznaczeniem programu użytkowego.</span>
<span>·<span>         </span></span><span>rozwiązanie komunikacyjne (projektowana siatka ulic) z dojazdami do obiektów oraz system parkowania</span>
<span>·<span>         </span></span><span>zagospodarowanie terenu z pokazaniem kompozycji zieleni, małej architektury, ciągów pieszych i placów, powierzchni wodnych itp.</span>
<span>·<span>         </span></span><span>graficzne wyróżnienie zastosowanych materiałów na nawierzchnie</span>
<span>·<span>         </span></span><span>detal urbanistyczny</span>
<span>2.<span>       </span></span><span>Wskazane są schematy obrazujące np.: idę rozwiązania komunikacyjnego, schemat programu, system zieleni itp.</span>
<span>3.<span>       </span></span><span>Wizualizacja projektu (model 3D lub makieta)  </span>
<span>4.<span>       </span></span><span>Opis winien przedstawiać idę rozwiązania projektowego, proponowany program oraz charakteryzować zastosowane rozwiązania kompozycyjne i architektoniczne.</span>
<span>5.<span>       </span></span><span>Archiwizacja - CD</span>

<span>OBSZARY KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNNEGO</span><span> </span>

Symbol terenu

Obszar opracowania

1

Szczecin- Zdroje

Turystyka, sport i rekreacja, marina, park Jabłoniowa

2

Szczecin - Kluczewo

Sport i rekreacja, motocross

3

Szczecin - Podjuchy I

Teren pod hotelem Panorama - sport, rekreacja

4

Szczecin - Podjuchy II

Tereny nadwodne - rekreacja;  centrum badawcze

5

Szczecin Dziewoklicz

Tereny nadwodne - rekreacja; 

6

Szczecin - Żelechowa I

Gontynka, park technologiczny

7

Szczecin - Żelechowa II

Dębogórska Świętojańska – zespół mieszkaniowy

8

Szczecin - Zawadzkiego, Wojska Polskiego

Teren za zwierzyńcem, dawny motocross, rekreacja

9

Szczecin - Stołczyn I, Bukowska

park technologiczny

10

Szczecin - Stołczyn II Bajeczna, róg Szosy Polskiej i Polickiej - teren usług, powiązanie obszarów.

11

 Żydowce

 Park technologiczny

12

Skolwin

Zespół mieszkaniowy, przestrzeń społeczna

13

Szczecin al. Piastów_Kordeckiego