Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE SII SEM. II  2016/2017
Zakład Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania
Prowadzący: dr inż. arch. Lechosław CzernikTEMAT:      KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA WYBRANEGO FRAGMENTU TKANKI MIEJSKIEJ

 

ZADANIE:  Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania fragmentu przestrzeni miejskiej wymagającej planistycznej interwencji w oparciu o analizy historyczne i planistyczne

Transformacja istniejącej struktury tkanki miejskiej w aspekcie kreowania nowych koncepcji rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, kształtowania właściwych walorów użytkowych oraz krajobrazowych.

 

Celem ćwiczenia jest kreowanie koncepcji terenów dotychczas nieobjętych planem miejscowym. Ze względu na poszukiwania właściwych rozwiązań w strukturze terenów zawierających istotny potencjał rozwoju lub terenów zdegradowanych krajobrazowo, zdewaluowanych strukturalnie i nieefektywnie wykorzystywanych  obszarów podjęcie działań planistycznych w tych obszarach jest konieczne.


FORMA ĆWICZENIA:  Praca w zespołach projektowych

I etap    wizja lokalna, analizy historyczne i planistyczne;

II etap  – prace projektowe

III etap – prezentacja końcowa, dyskusja

MATERIAŁY WEJŚCIOWE:

1.       Strategia rozwoju miasta Szczecin i Polityka przestrzenna miasta Szczecin

2.       Lokalny program rewitalizacji obszarów miejskich, powojskowych i poprzemysłowych
w Szczecinie

3.       Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina 2008 r

4.    Podkłady sytuacyjno-wysokościowe  terenu opracowania w skali 1 : 1 000 (wersja elektroniczna)

FORMA ZALICZENIA:

1.       Złożenie pracy semestralnej, na którą składają się:

a.            Wizja lokalna – wstępna analiza przestrzeni objętej opracowaniem i analiza historyczna

b.            Analizy planistyczne

c.            Koncepcja zagospodarowania przestrzennego zawierająca:

-      planszę podstawową zagospodarowania terenu w skali 1: 1000 lub 1:2000 (decyduje wielkość obszaru)

-      wizualizację projektu w dowolnej formie graficznej (model fizyczny, model wirtualny, perspektywy)

-      opis koncepcji

d.           Archiwizacja plansz i opisu - CD

2.      Publiczna prezentacja projektu


WIZJA LOKALNA


1.       Podczas wizji lokalnej naszkicować na podkładzie syt.-wys. - format mapki A4 (bez stosowania skali) aktualne zagospodarowanie obszaru opracowania z zaznaczeniem występujących funkcji, obiektów nieużytkowanych, obszarów zdegradowanych itp.


2.       W sposób syntetyczny opisać powyższą sytuację, wymieniając główne problemy z uwzględnieniem sytuacji społecznej, a także odnieść się do prawdopodobnych przyczyn występujących zjawisk.


3.       Zarejestrować stan obecny zagospodarowania wykonując dokumentację fotograficzną.


ANALIZY PLANISTYCZNE - UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE


Plansza nr 1 (format  A2)


1.       Analiza położenia obszaru opracowania w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta –


2.       Analiza dostępności komunikacyjnej obszaru opracowania, powiązania transportowe -


3.   Analiza powiązań widokowych


4. Ocena wyznaczonego kierunku rozwoju obszaru opracowania w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (2008 r.) – przeanalizować wyznaczone kierunki rozwoju w aspekcie: atrakcyjności położenia, aktualnych trendów demograficznych, zmian technologicznych, potrzeb społecznych i uwarunkowań środowiskowych, a także uchwalonych: Strategii rozwoju Szczecina i Polityki przestrzennej Szczecina.ANALIZY PLANISTYCZNE - UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE


Skala map 1:1 000 lub 1:2000 (format  A2)


Plansza nr 2. -  Inwentaryzacja urbanistyczna


§   budynki


§   zieleń


§   inne elementy urządzenia i zagospodarowania terenu


Plansza nr 3 – studium walorów krajobrazowych - walorów przyrodniczych, historyczno-kulturowych i fizjonomicznych obszaru. (format  A2)


a) Rozpoznanie zasobów przyrodniczych


b) Rozpoznanie zasobów historyczno-kulturowych


c) Waloryzacja fizjonomii krajobrazu obszaru


d) Analizy historyczne   (w części tekstowej wraz z graficzną interpretacją).

Na podstawie materiałów archiwalnych (Książnica Pomorska, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie - ul. Kuśnierska 14A oraz internet – np. www.sedina.pl) przeanalizować sposób zagospodarowania obszaru opracowania w historycznych przedziałach ze szczególnym uwzględnieniem okresu XIX w (rozwój miast przemysłowych) oraz okresu przed II wojną światową. Analiza winna uwzględniać kontekst wielkości Szczecina i jego strukturę funkcjonalno—przestrzenną  oraz otaczających terenów.


OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA WYBRANEGO OBSZARU W OPARCIU O PRZEPROWADZONE ANALIZY HISTORYCZNE I PLANISTYCZNE


Plansza nr 4  w skali 1:1 000 lub 1:2000 (format  A2)


1.       Koncepcja zagospodarowania terenu winna przedstawiać:


·         Usytuowanie w granicach opracowania obiektów  z wyróżnieniem zabudowy istniejącej (w tym adaptowanej do nowych funkcji) i projektowanej z uwzględnieniem kształtowania form przestrzennych architektury oraz oznaczeniem programu użytkowego.


·         rozwiązanie komunikacyjne (projektowana siatka ulic) z dojazdami do obiektów oraz system parkowania


·         zagospodarowanie terenu z pokazaniem kompozycji zieleni, małej architektury, ciągów pieszych i placów, powierzchni wodnych itp.


·         graficzne wyróżnienie zastosowanych materiałów na nawierzchnie


·         detal urbanistyczny


2.       Wskazane są schematy obrazujące np.: idę rozwiązania komunikacyjnego, schemat programu, system zieleni itp.


3.       Wizualizacja projektu (model 3D lub makieta) 


4.       Opis winien przedstawiać idę rozwiązania projektowego, proponowany program oraz charakteryzować zastosowane rozwiązania kompozycyjne i architektoniczne.


5.       Archiwizacja - CDOBSZARY KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNNEGO 


Symbol terenu

Obszar opracowania

1

Szczecin- Zdroje

Turystyka, sport i rekreacja, marina, park Jabłoniowa

2

Szczecin - Kluczewo

Sport i rekreacja, motocross

3

Szczecin - Podjuchy I

Teren pod hotelem Panorama - sport, rekreacja

4

Szczecin - Podjuchy II

Tereny nadwodne - rekreacja;  centrum badawcze

5

Szczecin Dziewoklicz

Tereny nadwodne - rekreacja; 

6

Szczecin - Żelechowa I

Gontynka, park technologiczny

7

Szczecin - Żelechowa II

Dębogórska Świętojańska – zespół mieszkaniowy

8

Szczecin - Zawadzkiego, Wojska Polskiego

Teren za zwierzyńcem, dawny motocross, rekreacja

9

Szczecin - Stołczyn I, Bukowska

park technologiczny

10

Szczecin - Stołczyn II Bajeczna, róg Szosy Polskiej i Polickiej - teren usług, powiązanie obszarów.

11

 Żydowce

 Park technologiczny

12

Skolwin

Zespół mieszkaniowy, przestrzeń społeczna

13

Szczecin al. Piastów_Kordeckiego